Au apărut normele tehnice privind utilizarea înscrisurilor în domeniile construcții, arhitectură și urbanism

Ordinul nr. 4.134/3.875/2020, care aprobă Normele tehnice privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1216 din 11 decembrie 2020.

Normele tehnice stabilesc prevederi privind solicitarea, verificarea, emiterea, suspendarea, modificarea și revocarea certificatelor calificate pentru semnătura electronică care va fi utilizată pentru documentele și documentațiile elaborate în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.

 

Prevederile Ordinului intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. După intrarea în vigoare a Normelor tehnice, semnătura electronică va putea fi utilizată de către toți specialiștii din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, de la elaborarea planurilor de urbanism, la concepția tehnică a construcțiilor, avizarea, aprobarea, autorizarea acestora și până la recepția calitativă a tuturor lucrărilor de construcții.

 

Astfel, semnarea electronică a documentelor va fi o alternativă la procedura obișnuită „pe hârtie” de a transmite documentațiile către autoritățile și instituțiile competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări și autorizații.

Prin intermediul noilor mecanisme se creează posibilitatea ca în situația parcurgerii procedurilor în format digital să fie eliminată aplicarea a numeroase parafe profesionale, semnătura profesională bazată pe un certificat calificat fiind asimilată atât semnăturii olografe cât și “ștampilelor” care dovedesc dreptul de semnătură sau de practică.

 

Prin utilizarea semnăturii electronice în domeniile arhitectură, construcții și urbanism:

  • se vor eficientiza procesele investiționale prin transmiterea online a proiectelor între proiectanți și autoritățile responsabile cu avizarea și autorizarea;
  • se vor diminua costurile aferente proiectelor, nemaifiind necesară nici deplasarea proiectanților sau a beneficiarilor la diferite autorități avizatoare și nici tipărirea unui volum mare de piese scrise și desenate.

Digitalizarea în domeniile construcții, arhitectură și urbanism reprezintă o etapă importantă a procesului de reformare și simplificare. Ca parte a acestui proces, sunt avute în vedere introducerea registrelor electronice pentru specialiștii tehnici, introducerea sistemelor de BIM (Building Information Modeling), precum și aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, proiect major prin intermediul căruia reglementările din domeniile menționate, precum și prevederile specifice din domeniile conexe (mediu, energie, transporturi, cadastru, proprietate, zone construite protejate și monumente istorice, gestiunea riscurilor naturale și industriale etc.) vor fi corelate, simplificate, îmbunătățite și reunite într-o structură unitară în cadrul unui singur act normativ.

Cadrul creat prin OUG 140/2020 și normele tehnice de aplicare reprezintă un pas major în scopul simplificării și digitalizării proceselor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism.